Vanuit de AK

dinsdag 21 september 2021 Algemeen

Enige tijd geleden hadden we weer de eerste vergadering van de Algemene Kerkenraad na de vakantieperiode. We hebben er toen al iets over gesproken hoe we op de beste manier kunnen opschalen wanneer er versoepelingen komen van de corona maatregelen. We weten nu dat het vanaf 25 september mogelijk is. We willen dan, stapsgewijs, de bezoekersaantallen van de kerkdiensten opschalen. Om, in één keer alles los te laten is niet wenselijk. Daarbij is het een bijbels gegeven dat we rekening moeten houden met de ‘zwakken’ in de gemeente. Dat betekent dat we elkaar moeten verdragen, zelfs helpen dragen. De corona werkgroep zal zich hier over buigen om met een goed advies te komen.
Er is besloten om een commissie in te stellen voor de vieringen rond Kerst en Pasen. Denk bijvoorbeeld aan de Kerstavondviering en de Vespers. Zo komt er een vast aanspreekpunt voor deze vieringen. In het verleden was dit soms wat verwarrend. De commissie is in oprichting.
Er was al een protocol voor huwelijksdiensten en voor rouwdiensten. Deze protocollen zijn nu weer geactualiseerd. Dat is zo nu en dan nodig, anders worden we ingehaald door de tegenwoordige tijd. Het gaat erom dat deze diensten in goede orde verlopen en bovenal dat deze diensten zijn tot eer van God.
We hebben ook gesproken over het ‘Censura Morum’. In de kerkorde, staat deze verplichting niet meer vermeld. In onze gemeente wordt er, eigenlijk, nooit gebruik van gemaakt. We hebben besloten om de kerkorde te volgen en schaffen het houden van Censura Morum af. Censura Morum kan, bij wijze van spreken, het hele jaar. Wanneer u zorgen hebt om een medegemeentelid, kunt u zich altijd tot uw sectie-ouderling richten.
In november is er altijd een gemeenteavond, waarbij de diakenen en de kerkrentmeesters hun jaarstukken presenteren en waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Dit jaar willen we het iets anders doen. De jaarstukken worden ter inzage gelegd en er is een inloop voor degenen die vragen of opmerkingen hebben. Deze avond staat vooralsnog gepland op 11 november. De uitnodiging hiervoor komt in een volgende kerkbode.
We mogen terugzien op de mooie openluchtdiensten welke in de maanden juli en augustus gehouden zijn. We mogen concluderen dat deze diensten in een behoefte hebben voorzien, en wel zo dat de maand september en nog aangeplakt is. We willen de initiatiefnemers van de diensten in Kootwijkerbroek en het kostersteam uit Kootwijk, van harte bedanken voor hun inbreng en inzet. Zonder hen zou het niet op deze mooie manier gerealiseerd zijn.
De opening van het winterwerk is weer aanstaande. We willen een ieder oproepen om hieraan mee te doen. Ouders, motiveer uw kinderen voor de catechese en het jeugdwerk. Doe mee met een kring of vereniging. Ook dat is een vorm van samen gemeente zijn. Opdat ook wij een deel mogen zijn van de gemeente van God op deze aarde.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie