Vanuit de AK

dinsdag 7 juli 2020 Algemeen

Donderdag 25 juni was er weer een vergadering van de Algemene Kerkenraad. Er zijn weer allerlei zaken besproken, o.a. over de verschillende richtlijnen met betrekking tot de corona maatregelen. Het lastige is dat deze richtlijnen telkens weer worden aangepast. Gelukkig hebben we de corona werkgroep, die dit alles voor ons in de gaten houdt en daar ook uitvoering aan geeft.
We zijn dankbaar dat we mochten horen dat Jan Morren zijn ambt als sectie-ouderling weer wil oppakken. De vacature voor de sectie was nog steeds niet ingevuld en met de gezondheid van Jan gaat het zo goed dat hij weer energie heeft om weer enkele jaren het ambt van ouderling te vervullen. Zondagavond 5 juli mocht hij weer bevestigd worden, samen met ouderling-kerkrentmeester Henk Lagerweij. Ook werd er in deze dienst afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Erik Broekhuizen en werd lidmaat-kerkrentmeester Gert Schouten welkom geheten.
Het jeugdwerk is een heel belangrijk onderdeel van het gemeentewerk. Aan Wilmieke Top uit Harskamp is gevraagd of zij ons hierin wil bijstaan en of zij op een professionele manier naar het jeugdwerk wil kijken om te zien of er verbeteringen mogelijk zijn.
We hebben het ook gehad over de viering van het Heilig Avondmaal. Over hoe we dit vorm gaan geven met alle beperkingen waar we mee te maken hebben. De eerstvolgende viering is gepland rond 20 september. Er komen dan meerdere diensten waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt, omdat er maar een beperkt aantal personen bij de kerkdiensten aanwezig mogen zijn. Het is de bedoeling dat de avondmaalgangers door het middenpad naar voren lopen en daar het brood van de predikant ontvangen, dan naar de zijkant lopen waar door een diaken een bekertje wijn wordt aangereikt, om daarna via het zijpad weer naar de zitplaatsen in de bank te gaan. Het is allemaal anders dan we gewend zijn maar we hopen dat dit alles tijdelijk is en dat we op een
gegeven moment weer als vanouds mogen samenkomen in de kerkdiensten. Dat is ook de plaats waar we als gemeente onze Heere mogen loven en prijzen, Hem mogen danken maar ook om hulp en bijstand mogen vragen, waar we ons als gemeente verbonden voelen in onze Here Jezus Christus. We zien uit naar het moment wanneer dat weer kan.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie