Vanuit de Kerkenraad

dinsdag 13 februari 2018 Algemeen

Nieuwe wijze van vergaderen
Zoals reeds eerder is bekendgemaakt, vergaderen de beide wijkkerkenraden sinds dit jaar gezamenlijk als grote kerkenraad. De moderamina van beide wijkkerkenraden komen samen als kleine kerkenraad. We zijn nu verschillende keren op deze wijze bij elkaar geweest. Natuurlijk is het wel even wennen, zeker als grote kerkenraad. Vergaderen met meer dan 30 man vereist nu eenmaal een bepaalde discipline. Toch begint het te wennen en we zien veel voordelen. Zo is de betrokkenheid groter. We danken onze God dat we samen met u gemeente van onze Heere Jezus Christus mogen zijn met alle gebrek van onze kant en vertrouwen erop dat Hij ons als gemeente onder Zijn hoede houdt. Graag willen wij u van tijd tot tijd op de hoogt houden en kort verslag doen van onze vergaderingen.  

Belofte van geheimhouding door bezoekbroeders
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 8 februari hebben drie broeders geheimhouding afgelegd als bezoekbroeder. Het gaat om de heren Gijs Budding (bezoekbroeder bij ouderling G. Veldhuizen) Rien van Geresteijn (bij ouderling J. Morren) en Bart Lagerweij (bij ouderling J.A. Brunekreeft).

Asaf
De muziekband Asaf staat vanaf dit jaar los van de gemeente. In goed overleg tussen Asaf en de kerkenraad is hiertoe besloten. De kerkenraad heeft het beleid om geen drumstel/overheersend slagwerk in de eredienst toe te laten gecontinueerd. Daarom leek het voor zowel Asaf als de kerkenraad beter de band niet meer onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te laten vallen. Het staat de kerkenraad vrij om Asaf met de genomen restricties uit te nodigen, en het staat Asaf vrij aan deze uitnodiging al dan niet gehoor te geven. We wensen de bandleden Gods zegen toe.

Delen van zegen en zorg
Over zegen en zorg in onze gemeente hebben we met elkaar als kerkenraadsleden van gedachten gewisseld. We proberen zo goed mogelijk te luisteren naar wat er in de gemeente leeft. Wat de één als een zegen ervaart, kan voor de ander een zorg zijn. Maar we willen als kerkenraad graag de gemeente in zijn volle breedte dienen en oog hebben voor alle geledingen in onze gemeente en samen zoeken naar Gods wil en leiding.

Vacatures
Een punt van zorg is in ieder geval dat de openstaande vacatures in de kerkenraad maar moeizaam worden vervuld. De laatste keer moesten helaas vier broeders bedanken voor het ambt. Er is veel werk in de gemeente te doen en we leven in tijden dat iedereen druk is met gezin, werk en ambitie. Toch is het goed om ook na te denken over de plek die God ons in de gemeente geeft en of wij ook die verantwoordelijkheid op ons durven te nemen. Want Hij is het die ook de kracht geeft. We vragen u als gemeente om ook deze zorg  in uw gebeden voor God te leggen.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie