Agenda

Vrijdag 16 februari 2018

Zaterdag 17 februari 2018

Zondag 18 februari 2018

Maandag 19 februari 2018

Dinsdag 20 februari 2018

Woensdag 21 februari 2018

09:15-11:15: Zaal C: Ochtendvrouwenkring
Eben Haezer

Bioloog Ben Hobrink spreekt 21 februari bij de Ochtend Vrouwen Kring inKootwijkerbroek over Moderne Wetenschap in de Bijbel. Dit is ook de titel vanhet boek dat Hobrink heeft geschreven.

Veel mensen denkendat de Bijbel en de moderne wetenschap op gespannen voet met elkaar staan.Hobrink is overtuigd van het tegendeel en betoogt in zijn boek dat de Bijbelboordevol voorschriften staat waarvan wetenschappers pas sinds enkele decenniade wijsheid zijn gaan inzien. Bijvoorbeeld de voorschriften over epidemieën,hygiëne, en voeding. Ben Hobrink: ‘Weinigmensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten,melaatsenkolonies, stadreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieënvoorkomt uit de Bijbel.’

In zijn boekconcludeert hij: ‘De schrijvers van deBijbel konden destijds de achterliggende gedachten hierbij simpelweg nietkennen. Er moet daarom wel een grote Auteur achter de Bijbel hebben gezeten.’

Drs. Ben Hobrink(1948) heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan deUniversiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt. Eerder verscheenvan zijn hand o.a. het boek: ‘Evolutie, een ei zonder kip’.

De ochtend wordt gehouden in Eben-Haëzer, Veluweweg 86 inKootwijkerbroek. Aanvang 9.15, inloop vanaf 8.45. Het duurt tot ongeveer 11.30.Er is kinderoppas aanwezig. Aan deze ochtend zijn geenkosten verbonden. Er is wel een collecte voor de onkosten.Iedereen is van harte welkom, neem gerust iemand mee! Ook de mannen zijn dezekeer van harte welkom!

14:00-17:00: Zaal C: Seniorenmiddag
Eben Haezer

Woensdag 21 februariis het weer onze middag. We beginnen met een meditatie. Daarna komt FrederikBunt met de prachtige presentatie ‘Lente en zomer in het Kroondomein’. Frederikis jachtopziener in het Kroondomein en komt natuurlijk de meest mooie vogels,bloemen en dieren tegen. We zijn benieuwd!

Onze middag begintom kwart voor 3, voor die tijd is er al koffie en thee en kunt u even watbijpraten. Wilt u graag komen en hebt u geen vervoer, dan kunt u contactopnemen met dhr. Van de Pol (441591). Of luistert u altijd naar onze middagenbij de kerkradio en wilt u graag een programma hebben om zo de middag beter tevolgen? Neemt u dan contact op met Janny Bos (442977). Iedereen wordt van harteuitgenodigd om deze middag met ons mee te maken.

 

Seniorenmiddagvervolg

Bent u nog nooit oponze middagen geweest? Kom gerust eens een kijkje nemen, misschien samen met uwbuurman of buurvrouw? U bent van harte welkom!

19:30-22:00: Zaal B: Mannenvereniging
Eben Haezer

Woensdag21 februari hopen we weer met onze mannenvereniging in Eben-Haëzerbij elkaar te komen. De avond begint om 19.30 uur. We bespreken de BijbelstudieNT december 2017 uit de Hervormde Vaan: '1 Petrus 4: 1-11'. Leden enbelangstellenden zijn hartelijk welkom.

Het bestuur

Donderdag 22 februari 2018

19:45-22:30: Zaal B: Vrouwenvereniging Tryfosa
Eben Haezer

D.V. donderdag 22 februari  hopen we als verenigingweer bij elkaar te komen. We willen dan samen Bijbelstudie nr. 8 uit hetjanuarinummer van de Herv. Vrouw bespreken. Deze keer is het thema: ‘Vriend vande bruidegom’. Johannes als vriend van de Bruidegom laat het volle lichtop de Heere Jezus vallen opdat ook anderen gaan zien en ontdekken: zonder deHeere Jezus kan ik niet. Annie Lagerweij zal de Bijbelstudie én een gedicht lezen. Ria Mulder en Grietje v.d. Top verzorgen de zaal, koffie en thee.De traktatie komt van Eef v.d. Krol. Iedereen hartelijk welkom. We beginnen omhalf 8. Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Zaterdag 24 februari 2018

Zondag 25 februari 2018

Maandag 26 februari 2018

Dinsdag 27 februari 2018

Woensdag 28 februari 2018

Donderdag 1 maart 2018

Volledig overzicht (google agenda)

Gebruikt u google agenda? Dan kunt u de agenda's van de kerk gemakkelijk koppelen aan uw eigen agenda.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie