Doopkring/doopzitting

De geboorte van een kind is een grote zegen. Wanneer onze kinderen gedoopt zijn hebben zij het teken van Gods verbond ontvangen. Op ons als ouders rust een grote verantwoordelijkheid. Van ons wordt gevraagd onze kinderen voor te gaan op de weg van het geloof, om onze kinderen vertrouwd te maken met het geloof in de Heere Jezus Christus. Om de doopouders daarbij te helpen worden er jaarlijks vijf avonden belegd waarop we verder doordenken over de vragen waar we in de opvoeding voor komen te staan. Vragen als: Hoe voeden wij onze kinderen op? Wat is leven uit het verbond? Welke kinderbijbels zijn een goed hulpmiddel?
Tijdens de Doopkring worden deze vragen aan de orde gesteld. Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Wat is er mooier dan samen als doopouders te luisteren naar de bijbel, in gesprek te zijn met elkaar, en van elkaar te kunnen leren? De ouders worden hartelijk uitgenodigd zo veel als mogelijk is een seizoen mee te doen.

Concreet is de gang van zaken rondom de doop dan als volgt: tot en met zaterdag 2 weken voor de doopbediening kunnen doopouders zich aanmelden bij de scriba van de eigen wijkgemeente. Op een avond vóór de doopbediening vindt de 1e doopkringavond plaats wat dan tevens de doopzitting is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant.