Catechese

Tijdens de wintermaanden (eind september t/m maart) wordt wekelijks aan onze jongeren catechisatie, dat wil zeggen: onderwijs vanuit Schrift en Belijdenis, gegeven. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom. Het is van heel groot belang dat jongeren vertrouwd gemaakt worden met de fundamenten van ons geloof. Psalm 78 laat heel duidelijk de noodzaak en het doel van het geloofsonderricht zien. Het komt erop aan dat onze jongeren Gods daden niet vergeten, Zijn geboden bewaren en vooral ook, dat zij hun hoop op God leren stellen.
De Heere heeft Zelf beloofd, dat wie Hem vroeg zoeken, Hem zullen vinden. En waar kun je de Heere beter zoeken dan in Zijn Woord? Het Woord biedt houvast en wil ook jongeren wijs maken tot zaligheid. Dat Woord wil voor een ieder een lamp zijn voor onze voet en een licht op ons pad.

Het is van groot belang, dat ouders met de catechese meeleven. Het is belangrijk, dat zij thuis met hun kinderen hierover spreken en erop toezien, dat hun kinderen trouw de catechisaties bezoeken. Het is de bedoeling, dat de catechisanten elke week thuis de behandelde stof, liefst met behulp van de ouder(s), doornemen en zich eigen maken.
Iedere week gaat ook de catechisatiebus rond. De opbrengst gaat voor de helft naar onze eigen gemeente als een bijdrage aan de kosten van de catechese; de andere helft gaat naar een goed doel, dat door de diaconie wordt bepaald.

Onze jongste catechisanten (12-15 jaar) krijgen mentorencatechese. Het is een vorm van catechese, waarbij eerst door de catecheet een algemene inleiding op het onderwerp wordt gehouden, waarna onder begeleiding van een mentor voor de verwerking in groepjes wordt uiteengegaan. Vanaf 16 jaar is er traditionele catechisatie, waarbij alle catechisanten van een leeftijdsgroep één groep vormen.
De Heere zegene dit onderwijs aan de harten van onze jonge mensen, opdat zij Hem al vroeg als hun Zaligmaker en hun Koning leren kennen en volgen.
De catechisaties worden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer gegeven. Inlichtingen over aanvangstijden en leeftijdsgroepen worden bij aanvang van het seizoen bekendgemaakt in de kerkbode.

Zie ook