Taakverdeling in de twee wijkgemeenten

Heilige Doop
Om de beurt wordt een doopdienst geleid door één van de twee predikanten. Er kunnen dan kinderen gedoopt worden uit heel de gemeente. De ouders wordt vriendelijk verzocht hun kind te laten dopen, wanneer het daarvoor de tijd is en de doop niet onnodig uit te stellen. Aanmelding dient te geschieden bij de scriba van de eigen wijkgemeente.

Heilig Avondmaal
De Avondmaalsdiensten worden zowel in Kootwijk als in Kootwijkerbroek gehouden. De predikanten leiden om de beurt het bezinningsuur op zaterdagavond in Eben-Haëzer.

Huwelijk
Aan de wijkpredikant van de bruid wordt gevraagd het huwelijk te bevestigen.

Ziekenbezoek
Bij ziekte thuis of in het ziekenhuis wordt u dringend verzocht dit door te geven aan de wijkpredikant, of – bij zijn afwezigheid – aan de sectieouderling of de scriba van de eigen wijkgemeente.
De patiënten in het ziekenhuis worden zo mogelijk door de predikanten bezocht. Als men dit bezoek op prijs stelt, dient ziekenhuisopname en ziekte thuis tijdig te worden gemeld. De predikanten hebben de ziekenhuisbezoeken volgens rooster verdeeld, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat beide predikanten naar hetzelfde ziekenhuis rijden.

Begrafenis
Begrafenissen worden geleid door de wijkpredikant van de overledene.

Ouderenbezoek
De gemeenteleden tussen de 75 en 79 jaar worden namens de algemene kerkenraad bezocht. In wijk 1 wordt dit gedaan door de heer L. Stam (Magirusstraat 12, tel. 441571) en wijk 2 door de heer E. van de Beek (Topperbinnenweg 4, tel. 442675) waarbij de sectie-ouderling eindverantwoordelijk blijft.