Periodieke schenkingen

Als u reeds een trouwe gever bent aan diverse goede doelen (waaronder hopelijk onze gemeente) en daarmee toch onder uw 1% inkomensgrens blijft of juist over uw 10%-inkomensgrens gaat voor wat betreft de aftrekbaarheid van die giften, willen we u graag attenderen op het doen van periodieke schenkingen. Voor deze schenkingen gelden namelijk die 1% en 10%-grenzen niet.
U legt middels een notariële akte vast dat u onze gemeente jaarlijks (gedurende een aantal jaren) een bedrag schenkt. Vervolgens maakt u dat bedrag ook daadwerkelijk jaarlijks aan ons over. Zo is uw gift volledig aftrekbaar. Voor iedere periodieke schenking van € 1000,– of meer is onze gemeente bereid om de kosten voor haar rekening te nemen van de notariële akte.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Voor meer algemene informatie kunt u ook terecht op www.anbi.nl en www.schenkservice.nl