College van diakenen

De diaconale taak van onze gemeente houdt in dat we ons blijmoedig in mogen zetten om de gaven die God ons gegeven heeft te besteden ten dienste van onze minderbedeelde naasten. Het college van diakenen is ingesteld om deze dienst aan de naaste te stimuleren en te structureren. Wij zien het als onze taak een open oor en oog te hebben voor de noden van onze medemensen in de meest brede zin van het woord, zowel dichtbij (onze eigen gemeenteleden) als ver weg (werelddiaconaat). Zo willen we een helpende hand bieden aan personen en gezinnen binnen onze gemeente, aan kansarmen in de andere landen, maar ook bij rampen en noodsituaties dichtbij en ver weg. Vaak gaat onze bijdrage via provinciale of landelijke diaconale organen, die meer mogelijkheden hebben om contacten in het buitenland te leggen. De materiële hulp willen we daar waar mogelijk gepaard doen gaan met onze opdracht tot het brengen van het Evangelie van Jezus Christus.

Diaconaal Netwerk Barneveld
De diaconie is aangesloten bij het Diaconaal Netwerk Barneveld. Dit is een samenwerking van 14 diaconieën uit gemeente Barneveld. Met elkaar wordt gezocht naar de juiste weg in wet- en regelgeving, maar ook wordt informatie gedeeld over het aanbod in de diverse soorten hulpverlening. Het verwerven van meer kennis en inzicht speelt dan ook een belangrijke rol. Hierdoor kunnen mensen worden doorverwezen naar de juiste instellingen. Daarnaast kan bij maatschappelijke ontwikkelingen snel tot gezamenlijke aktie worden overgegaan. Ook wil het Diaconaal Netwerk Barneveld een gesprekspartner zijn voor de lokale overheid. Het Sociaal Juridisch Steunpunt en de Thuisadministratie zijn initiatieven van het Diaconaal Net. Voor meer informatie kijk op www.diaconaalnetwerk.nl of neem contact op met de diaconie.

Het college van diakenen bestaat uit 8 personen en is per e-mail op diaconie@pknkwb.nl bereikbaar.

College van diakenen
G. van Engelenhoven (voorzitter)
Laageinderweg 31, Kootwijkerbroek, 0342-443363

J. van de Hee
Tjaskerstraat 60, 3774 CV Kootwijkerbroek, 0342-443207 / 06-51618046

B. van Donselaar
Broekweg 16, Stroe, 0342-443025

H. van den Top
Bersebastraat 21, Kootwijkerbroek, 0611840180

S. van Kooten (secretaris)
Veluweweg 60, Kootwijkerbroek, 0342-412621

J. de Vries (penningmeester)
Dorpsstraat 153, 6732 AC Harskamp, 06-54796212

A.L. Brandsen
Droserastraat 4, Stroe, 0342-443707

A. Blankespoor
Braeckweg 16, 6732 GA Harskamp
06-53490422
alfredblankespoor@pknkwb.nl

Postadres

Het postadres en bankrekeningnummer van de diaconie is:
Diaconie Hervormde Gemeente
Veluweweg 60
3774 BN Kootwijkerbroek

diaconie@pknkwb.nl

Bankrekening nummer NL 50 RABO 0373738021 ten name van Diaconie Hervormde gemeente.