AVG

HERVORMDE GEMEENTE KOOTWIJK /KOOTWIJKERBROEK EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Nieuwe wetgeving over (de bescherming van) persoonsgegevens. Deze wetgeving geldt ook voor kerken en dus voor onze Hervormde Gemeente. Als kerk verwerken wij persoonsgegevens. Naast het ledenregistratiesysteem kan het gaan om foto’s die op de website staan. Maar ook het versturen van e-mails naar gemeenteleden. Het publiceren van informatie over iemand in de kerkbode of het hebben van personeelsgegevens. In dit artikel geven wij u wat meer informatie over de AVG en hoe wij daar als kerkelijke gemeente mee omgaan.


Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een identificeerbare persoon.
Denk aan adresgegevens, een geboortedatum, een e-mailadres of andere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens moet je beschermen. Vooral als je dit soort gegevens verwerkt.

Wat betekent verwerken?
In de AVG staat wat je wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Je mag persoonsgegevens alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor een doel. Er moet een grondslag (basis) zijn. En als dat doel duidelijk is mag je de gegevens niet stiekem ook nog even gaan gebruiken voor een ander doel. Verwerken is een heel ruim begrip. Concrete voorbeelden zijn: verzamelen, vastleggen, bewaren, bijwerken, opvragen, gebruiken, verspreiden, met elkaar koppelen, wissen en vernietigen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wat is het doel van de kerk bij verwerking?
Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij baseren ons op het Woord van God (de Bijbel) en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. Gods Woord vormt de bron en de norm voor leer en leven. Het leven met en vanuit de Bijbel is de basis van het gemeentewerk. God heeft de gemeenteleden aan elkaar gegeven. Vanuit eenheid in geloof in Christus is er ruimte voor onderlinge verschillen.
Leven tot eer van God en er zijn voor onze naaste. Die naaste is het gemeentelid naast je in de kerk, maar ook de mensen die niet naar de kerk gaan in Kootwijk of Kootwijkerbroek tot zelfs de onbekende vreemdeling uit het Verre Oosten.
In de kerkorde staat dat we geroepen zijn tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid op elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen en kunnen pastoraat of diaconale hulp ontvangen.
Het verwerken van persoonsgegevens van onze gemeenteleden is noodzakelijk om kerk te kunnen zijn en om daar gestalte aan te kunnen geven. Het lidmaatschap van onze kerk is geen formele schriftelijke overeenkomst, maar als lid bind je je wel aan onze kerkelijke gemeente.
Wat dat betreft is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het kerklidmaatschap. Daar komt bij dat het ook noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij vinden dat kerken een taak van algemeen belang dienen, onder meer via het diaconaat en de zorg voor de medemens.
De belangrijkste reden waarom wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de kerk zoals dat hierboven kort is beschreven.

Kerk en onderlinge gemeenschap
Voor onze gemeente hebben wij een kerkelijke administratie. Daarin staat wie onze leden zijn, waar zij wonen, of het belijdende leden zijn, etc. Daarnaast gebruiken we gegevens van onze leden voor het pastoraat, het vrijwilligerswerk en de ambtelijke taken. Het mooie van de kerk is dat we één gemeente zijn. De gemeenschap met God en Zijn Zoon en de onderlinge band staan centraal. Als kerkelijke gemeente willen we zorgvuldig en in lijn met de regelgeving omgaan met de persoonsgegevens. Tegelijk voelen we ook wel wat spanning. De regelgeving is geschreven vanuit het individu. Als kerk draait het om de onderlinge gemeenschap.

Delen van persoonsgegevens in de kerk?
Wij vinden het passend en logisch dat er tussen deze verschillende onderdelen van de kerk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Dit past ook binnen het doel dat hierboven werd beschreven, hoe wij kerk willen zijn. Als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens van onze leden aan mensen buiten de kerk, dan staan wij dit niet toe. Op het moment dat hier toch een vraag over komt van buiten de kerk, zal er altijd toestemming van de betreffende gemeenteleden nodig zijn. Dit ligt overigens anders voor informatie die we uitwisselen met onze landelijke kerk, de PKN. Dat is toegestaan volgens de spelregels van de AVG.

Wat nu als je dit niet wilt?
Het kan voorkomen dat een gemeentelid het niet op prijs stelt dat er bepaalde gegevens van hem/haar worden verwerkt. De AVG benoemt allerlei rechten die u heeft. Denk bijvoorbeeld aan het recht op rectificatie van bepaalde gegevens of het recht op inzage. Voor iedereen binnen onze kerkelijke gemeente gelden deze rechten en wij zullen de betreffende verzoeken in behandeling nemen.

Zijn we klaar?
Zorgvuldigheid is dus het uitgangspunt. De bescherming van persoonsgegevens heeft onze aandacht. We denken verder na over wat dit betekent voor onze gemeente. We zijn dus nog niet klaar. Maar we willen u als gemeentelid graag informeren zodat u zich hier ook van bewust bent. We kunnen ons goed voorstellen dat er nog vragen leven. Blijf er niet mee zitten. U kunt ze mailen naar kerkrentmeesters@hervormdkootwijkerbroek.nl.

Als er nieuwe punten zijn te melden over persoonsgegevens informeren we u verder.

Augustus 2018
College van Kerkrentmeesters