Huwelijk van niet-gemeenteleden

Huwelijk van niet-gemeenteleden

Zowel het kerkgebouw te Kootwijkerbroek als in Kootwijk is te huur voor trouwdiensten. De huurprijs (incl. beloning koster) is € 450 euro voor zowel Kootwijkerbroek als Kootwijk.

Er worden in deze kerkgebouwen alleen huwelijken ingezegend tussen man en vrouw.

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de dienst.

Bruidsparen dienen zelf te zorgen voor een predikant en een ouderling van dienst. De huwelijksdienst dient een gereformeerd-protestants karakter te hebben en er mogen geen vrouwelijke predikanten voorgaan tijdens de huwelijksdienst.

Een knielbank is aanwezig. Ook een orgel is aanwezig en beschikbaar, maar voor een organist zal men zelf zorg moeten dragen. Als men collecteren wil dan zijn daarvoor collectezakken aanwezig, voor collectanten zal men zelf moeten zorgen.

Voor het gebruik van de kerk is de koster verantwoordelijk.

De koster bedient de geluidsinstallatie, en kan voor een geluidsopname (MP3 CD) of een video-opname (DVD) van de dienst zorgen. De MP3CD is gratis. De kosten voor een DVD bedragen € 10,- per DVD.

Er mag aan het interieur van de kerk niets veranderd worden, bijvoorbeeld het verplaatsen van stoelen of banken is niet toegestaan. Ook mogen er geen versieringen in de kerk aangebracht worden (tenzij in overleg met de koster).

Om misverstanden te voorkomen gaan wij ervan uit dat de kerk maximaal 1 uur voor aanvang en 1 uur na afloop van de trouwdienst beschikbaar is.

De kerk dient na gebruik zo schoon mogelijk achtergelaten te worden (denk aan achter gelaten liturgieën e.d.).

Mocht onverhoopt de verhuurder (de Hervormde gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek) door overmacht niet in staat zijn de gehuurde kerk ter beschikking te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

In verband met de beschikbaarheid van het kerkgebouw is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de koster van het betreffende kerkgebouw om te informeren of de kerk vrij is, zodat deze gereserveerd kan worden.

Als de kerk beschikbaar is op de betreffende datum wordt u verzocht onderstaand digitaal formulier volledig in te vullen en te versturen.

Het college van kerkrentmeesters beoordeelt iedere aanvraag in het college, en behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een huwelijksdienst zonder nadere toelichting te weigeren. Uw verzoek wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van het College van Kerkrentmeesters. Het College vergadert normaal iedere laatste dinsdag van de maand. Na behandeling krijgt u schriftelijk of per email een reactie op uw verzoek. Mocht u tussentijds vragen en/of opmerkingen hebben omtrent de behandeling van uw verzoek, dan kunt u zich wenden tot het College van Kerkrentmeesters.

De huurprijs van de kerk incl. eventuele kosten voor CD/DVD dient een maand voor de trouwdatum te zijn overgemaakt op rek.nr. NL02 RABO 0305 5110 25. t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek.

Huwelijk

Welke kerk?*

Predikant

Geef aan welke predikant de trouwdienst zal leiden en uit welke plaats/gemeente hij komt.

Bruid

Bruidegom

Geluidsopname

Meer informatie over de geluidsopname

Geluid CD-Rom (1 gratis, overige exemplaren € 3,- per stuk)

Video DVD (€ 10,- per stuk)