Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2019

Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2019

5. Organisatiestructuur

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten, beide met een eigen wijkkerkenraad. De wijkkerkenraden vergaderen in de regel zes keer per jaar. De moderamina bereiden de vergaderingen van de wijkkerkenraden voor. De wijkkerkenraden vergaderen afzonderlijk over de specifieke aangelegenheden die de wijkgemeente aangaan, zoals verkiezingen, pastoraat, zaken rondom de sacramenten en huwelijk.
Daarnaast is er de mogelijkheid om brainstormsessies en verdiepingsbijeenkomsten te houden met beide kerkenraden of delen daarvan, waaruit dan aanbevelingen kunnen komen naar de AK betreffende beleid. In de brainstormsessies worden ook gemeenteleden uitgenodigd vanuit bijvoorbeeld de Jeugdraad, de Evangelisatie Commissie, jongeren e.d.

Omdat gewaakt moet worden dat de twee wijkgemeenten uit elkaar groeien, hebben beide wijkkerkenraden de bevoegdheden inzake beleidszaken neergelegd bij de Algemene Kerkenraad. De besluiten van de Algemene Kerkenraad inzake beleid zijn bindend voor beide wijken. De Algemene Kerkenraad bestaat uit de leden van de moderamina van beide wijkkerkenraden, aangevuld met leden uit de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, een evangelisatieouderling en een jeugdouderling. De voorzitter van de AK is al dan niet iemand uit een van de beide wijkkerkenraden, maar heeft geen stemrecht. De notulist van de AK is of iemand uit een van de beide kerkenraden of iemand uit de gemeente die daarvoor is gevraagd. Het moderamen van de AK bestaat uit de predikanten, de beide wijkscriba’s, de voorzitter en de notulist. Eén van de wijkscriba’s is tevens de scriba van de AK.
Ook de Algemene Kerkenraad vergadert in de regel zes keer per jaar.

Moderamen Algemene Kerkenraad
ds. C. G. Visser (predikant wijk 1) /  P.J. Lekkerkerker (secundus)
predikant wijk 2 vacant / D.A.J.W. Davelaar (secundus)
J.J. van Hunen, preses
H.J. van Essen (scriba)
L.H. Lijbers
D. Kroon, assessor
Notulist: Gerrita Jansen-van Middendorp (secundus: Janita van den Top-Bettink)

 

Algemene Kerkenraad:

Afgevaardigden wijkkerkenraad 1
Predikant: ds. C.G. Visser  
S. van Kooten (diaken) (preses)
L.H. Lijbers (ouderling) (scriba)
D. Kroon (ouderling-kerkrentmeester)
A. van Oosterom (jeugdouderling)
D. Brunekreeft (ouderling)

Afgevaardigden wijkkerkenraad 2
Predikant (vacant)
G. van Engelenhoven (diaken) (preses)
H.J. van Essen (ouderling) (scriba)
J. Roelofs (ouderling-kerkrentmeester)
H.J. Blankespoor (evangelisatie-ouderling)
G.J.E. van den Top (ouderling)

Toegevoegd
J.J. van Hunen (ouderling) (preses AK)
Gerrita Jansen-van Middendorp (notulist) (secundus: Janita van den Top-Bettink)