Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs

Historie
De mannen van het eerste uur zijn er op 16-02-1921 in geslaagd om de vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Garderen, Kootwijkerbroek en Stroe op te richten. In dat jaar wordt in de notulen van de Schoolvereniging verslag gedaan van de toenmalige inzet en pogingen om te komen tot onderwijs dat de eenheid tussen gezin, kerk en school zou bevorderen. De vereniging omvat drie scholen.

  • De Prins Bernhard School te Garderen
  • De Bron te Stroe
  • De Konigin Beatrixschool te Kootwijkerbroek

Identiteit
Er is in de loop van de tijd veel veranderd maar de grondslag van de vereniging is nog steeds onverkort: ‘... het Woord van God, naar de opvatting van de Drie Formulieren van Enigheid’.
Het doel van de vereniging is in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:
1. Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van protestantschristelijke scholen voor basisonderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek.
2. Zij tracht dit doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts met alle andere wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig zijn.

Lidmaatschap
Als u van harte kunt instemmen met de grondslag en doel van de Vereniging en dit ook wilt ondersteunen, kunt u zich opgeven als lid van de Vereniging bij de directeur van de school. De contributie bedraagt € 10,00 per jaar. Als u het wenst, kunt u de volledige statuten via de school opvragen.

Logo
Ons logo bestaat uit vier, in beweging zijnde, duiven. De meest linkse duif staat voor de vereniging, de overige duiven voor de vgskdrie scholen binnen de vereniging. De eerste duif is de Prins Bernhard school, gevolgd door de Bron. De laatste duif symboliseert de Koningin Beatrixschool. Tevens worden per school verschillende kleuren gehanteerd, welke echter wel op elkaar afgestemd zijn. De duif verwijst naar het protestantschristelijke karakter van de vereniging en scholen. De kleuren, alsmede de duif, zijn onder meer afgeleid van de natuurrijke omgeving, waarin wij wonen, leren en werken. De gestileerde beweging van de duif duidt op de continue ontwikkelingen van kind, school en omgeving. In hoofdlijnen is het logo voor elk van de scholen en de vereniging gelijk en zijn de verschillen terug te vinden in de in kadering van de verschillende duiven en de keuze voor afwijkende kleuren. Dit zijn echter slechts nuanceverschillen. En dat is precies waar wij voor staan. In hoofdlijnen huldigen de vereniging en de scholen dezelfde principes en worden dezelfde doelen nagestreefd. Als zodanig is er sprake van een sterke verbondenheid. Anderzijds heeft ieder school het recht accenten aan te brengen, waardoor kleine nuanceverschillen ontstaan.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat bij volledige bezetting uit negen personen, uit elke school twee leden, aangevuld met een drietal deskundigen/specialisten. Het voltallige bestuur functioneert als toezichthouder. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, die het mandaat heeft om de bestuurstaken uit te voeren.

dhr. D. Vonck (algemeen directeur)
p/a Stroeërweg 76
3776 MK Stroe
tel. 442250

mevr. H. van Harten-Bos (voorzitter)
Grote Buntweg 8
3776 MV Stroe
tel. 442647

mevr. J.B. van Kruistum-Guliker (secretaris)
Puurveenseweg 31
3774 PH Kootwijkerbroek
tel. 440390

dhr. J.F. Brandsen (penningmeester)
Anastatiusweg 1-a
3776 MC Stroe
tel. 400591

Schoolinformatie

Meer informatie over onze scholen en de onderwijskundige aspecten kunt u vinden op de betreffende website:
www.pbsgarderen.nl, Directeur: R. van Dam
www.debronstroe.nl, Directeur: D. Vonck          
www.kbskootwijkerbroek.nl, Directeur: J. Kranendonk