Vanuit de AK

dinsdag 16 juni 2020 Algemeen

Zoals al vaker gezegd is, het zijn bijzondere tijden. De gemeente komt niet meer samen bij de kerkdiensten, gelukkig zijn er wel online-diensten. Het bezoekwerk ligt nagenoeg stil en het verdere kerkenwerk eveneens. Nu de richtlijnen weer wat versoepeld zijn is er de afgelopen weken weer wat overleg geweest binnen de verschillende geledingen. Op 4 juni is er weer een AK-vergadering geweest. De AK-vergadering daarvóór was op 5 maart. Van deze twee vergaderingen willen we een verslag doen van de genomen besluiten.
- Tijdens de eerste AK-vergadering in het nieuwe jaar is er een nieuw moderamen gekozen. Het moderamen bestaat uit 6 leden. De voorzitter is Hans van Hunen, de secundus is Dirk Kroon, de scriba is Hendrik van Essen.
- Er is ook ingestemd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in te gaan op de hulpvraag vanuit de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Door de coronacrisis is ook dit stil komen te liggen.
- De afgelopen winter was er op een zondag een hevige storm. Er is toen heel wat heen en weer gebeld, met gastpredikanten, of het wel verantwoord was om de weg op te gaan. De diensten konden toen, gelukkig, wel doorgaan. We hebben dit geëvalueerd en er is besloten dat het moderamen beslist als een kerkdienst, om wat voor reden dan ook, niet doorgaat.
- Voor de catechisatie wordt, vanaf het volgende seizoen, gebruik gemaakt van de methode van de HGJB.
Ondertussen kwam de coronacrisis. Er moesten allerlei ad-hoc beslissingen genomen worden en vrijwel alle bijeenkomsten werden afgelast. Pas op 4 juni is er weer een AK-vergadering geweest.
- Daarin is besproken dat dominee Visser en dominee de Jong weer beperkt bezoekwerk gaan doen.
- Het beroepingswerk is weer opgepakt. Ds. Schonewille hoopt op 21 juni voor te gaan in onze kerk. Daarna is het altijd handen geven, maar dat kan nu niet. Als alternatief is er nu de mogelijkheid voor gemeenteleden om ds. Schonewille (van te voren) vragen te stellen. Dit zal dan gelijk na de dienst, online, uitgezonden worden. De vragen worden door een lid van de beroepingscommissie gesteld.
- De kerkrentmeesters zitten in een lastig parket, voor wat betreft de pastorie aan de Rehobothstraat.
Deze pastorie wordt, belastingtechnisch, te duur voor een predikant. De kerkrentmeesters hebben bevoegdheid gekregen over de keuzes met betrekking tot de pastorie.
- Voor het volgende winterseizoen willen we Wilmieke Top weer vragen om ons bij te staan bij het catechesewerk. Misschien kan ze zelfs nog iets meer voor onze gemeente betekenen.
- Er is een ‘coronacommissie’ ingesteld onder voorzitterschap van onze nieuwe kerkrentmeester Gert Schouten. In eerste instantie kijkt deze commissie ernaar hoe de kerkdiensten, vanaf 1 juli, in goede banen geleid kunnen worden met inachtneming van de RIVM maatregelen. Later komt daar de voortgang van de verenigingen en catechisatie, e.d. nog bij. Zie elders bij deze kerkbodeberichten.
- Ook door de coronamaatregelen gaan de zangavonden in Kootwijk niet door.
Laten we proberen om in deze bijzondere omstandigheden toch één gemeente te willen zijn. Dat betekent standvastigheid, volhouden tot we elkaar weer op een normale manier kunnen ontmoeten. Allen Gods zegen toegewenst!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie