Zendingscommissie

Zendingscommissie

Gaat dan heen, onderwijst al de volken…’ (Matth. 28:19).
Dit was de opdracht die de Heere Jezus Zijn discipelen gaf voordat Hij terug ging naar Zijn Vader in de hemel. Na de uitstorting van de Heilige Geest is men begonnen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en dit zal doorgaan tot Jezus’ wederkomst (Matth. 24:14). Ook wij mogen aan deze opdracht meewerken.
Het is de taak van elk gemeentelid om te getuigen van onze Heere Jezus.
Als plaatselijke zendingscommissie hebben we de missie om de zendingsopdracht van onze gemeente gestalte te geven, het zendingsbewustzijn in onze gemeente te vergroten en zo iedereen te betrekken bij het zendingswerk.

We ondersteunen zendingswerkers die verbonden zijn met onze gemeente door voorbede en met financiele middelen, nodigen een gastspreker uit (bijv een zendingswerker op verlof), staan op de Kootjebroeksemarkt met een kraam, verzorgen de kerstkaartenactie etc.

Sinds juni 2010 tot febr 2016 waren we als Deelgenotengemeente verbonden met de familie Oudshoorn die namens de GZB in Mozambique heeft gewerkt.

Ook zijn we verbonden met Arjen en Ester den Admirant die onder studenten werken in Kazan, via Agape.
Vanuit onze gemeente is in 2015 Marieke Stolk voor een half jaar uitgezonden naar Mozambique via de GZB en we zijn we als Deelgenotengemeente verbonden met Janet van Middendorp in Ethiopie vanwege uitzending door Wycliff/GZB (www.janetvanmiddendorp.nl).

In mei 2017 is Kristine Burgwal (www.kristineinafrika.nl) werkzaam bij crisisopvang Goeie Hoop in Zuid Afrika. Als leerkracht werkt ze binnen Goeie Hoop met diverse schooltaken en het geven van Kinderbijbelclub bij Goeie Hoop en in de omliggende Townships.’


Wat doen we nog meer als commissie:

  • We onderhouden contacten met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond), de IZB (Hervormde Bond voor Inwendige zending op gereformeerde grondslag) en de classicale zendingscommissie.

  • In de herfst wordt het GZB dagboekje ‘Een handvol Koren’ verkocht (op en rond dankdag).
    Van elk verkocht dagboekje komt ongeveer € 7,– ten gunste van het zendingswerk namens de GZB..

  • In december wordt de kerstkaartenactie georganiseerd die elk jaar weer mede dankzij een groot aantal vrijwilligers een groot succes is. De opbrengst wordt bestemd voor een speciaal geselecteerd zendingsdoel.

  • Elk jaar gaan we langs bij de belijdeniscatechisanten om over het werk van de zendingscommissie te vertellen, geven we ze het dagboek Een handvol koren en een jaarabonnement op Alle Volken van de GZB

  • We onderzoeken in welke mate we zendingsprojecten kunnen ondersteunen.

  • We doen mee met de oud papier actie in Kootwijkerbroek en krijgen zo aanvullende financiele middelen om alles te bekostigen.

  • De zendingsbussen bij de uitgangen van de kerken in Kootwijk en Kootwijkerbroek zijn ook bestemd voor het zendingswerk

De plaatselijke zendingscommissie bestaat uit zo’n 12 leden en vergadert ongeveer vier keer per jaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom en we zijn nadrukkelijk op zoek naar jongere gemeenteleden die interesse hebben in het zendingswerk.
Vanuit de diaconie heeft diaken B. van Donselaar zitting in de zendingscommissie.
De avond wordt door de voorzitter geopend met gebed en een gezamenlijke bijbelstudie.
Daarna bespreken we de actuele zaken die de commissie behartigt zoals hierboven genoemd.
Wilt u ook een klein deel van uw tijd vrijmaken om mee te werken in de plaatselijke zendingscommissie?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden of kom eens langs op een vergadering!

Heb je interesse in de zending of wil je wellicht zelf de zending in? Neem ook dan contact met ons op om samen te kijken op welke manier we je kunnen helpen. Er is inmiddels veel ervaring met uitzendingen.

Wilt u het werk van de zendingscommissie financieel ondersteunen?
Maak dan uw gift over op NL42RABO0305564722.

Bestuur:
Jan Stolk (voorzitter)
Bertha van de Kuilen (alg. adjunct)
Evert van de Loenhorst (secretaris)

Betsy van Essen (penningmeester)

Centraal emailadres: zending@hervormdkootwijkerbroek.nl

Links

www.gzb.nl

www.izb.nl

www.agape.nl

www.transworldradio.nl

www.wycliffe.nl

www.kristineinafrika.nl