Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2009

De kerkenraad heeft in haar vergadering van december 2006 besloten dat er 2 wijkkerkenraden worden gevormd. De invoering ervan is uitgesteld tot de vervulling van de predikantsvacatures. Na de intrede van ds. Den Admirant in juli 2008 en ds. Peene in september 2008 is er hard gewerkt om aan de vorming van de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad gestalte te geven. Op 1 januari 2009 zal deze bestuurlijke wijziging ingaan.

Wat betekent deze verandering nu voor u als gemeentelid?
1. Voor de vorming van de wijken was u lid van de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek. Uiteraard is dat nog zo, maar nu met de toevoeging wijkgemeente 1 of wijkgemeente 2.
2. De kerkenraad van de wijkgemeente is zelfstandig op het pastorale vlak. Dit betekent dat de wijkkerkenraad verantwoording draagt rond doop, belijdenis, huwelijk en Heilig Avondmaal.
3. Bij vacatures in de wijkkerkenraad kan niet de gehele gemeente stemmen, maar stemmen alleen de belijdende leden die in betreffende wijkgemeente wonen. De dubbeltallen worden ook opgesteld uit de leden van deze wijkgemeente.
4. Als er een predikantsvacature is wordt de predikant gekozen door de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad.

De wijkkerkenraden vergaderen – afzonderlijk van elkaar – tenminste 6 keer per jaar, waarin vooral zaken van pastorale aard worden besproken. Ook is er ruimte voor bezinning. De wijkkerkenraden hebben ieder een afvaardiging naar de algemene kerkenraad gekozen. De algemene kerken-raad bestaat uit 10 leden, namelijk de beide predikanten, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderlingen-kerkrentmeester.

De algemene kerkenraad draagt verantwoording voor het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, catechese (met uitzondering van belijdeniscatechese, dat is een taak van de wijkkerkenraad), zendingswerk, het vaststellen van roosters voor predikanten en ambtsdragers en de kerkbode. Ook worden de beleidsmatige en vermogensrechterlijke zaken onder verantwoording van de algemene kerkenraad geregeld. Hiermee wordt het risico dat de beide wijken qua modaliteit en beleid uit elkaar groeien tot een minimum beperkt. De algemene kerkenraad vergadert eveneens tenminste 6 keer per jaar. Naast de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden zijn er ook nog de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Daarin hebben de diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester uit beide wijken zitting.
De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben ieder een dagelijks bestuur, het moderamen. Het moderamen wordt gevormd door 4 leden uit betreffende kerkenraad en is verantwoordelijk voor het voorbereiden, samenroepen en leiden van de vergaderingen en het afhandelen van formele en administratieve zaken en van zaken die niet uitgesteld kunnen worden.

Moderamen wijk 1:
Predikant: Ds. C.G. Visser (preses)
A. van Oosterom (scriba)
H vd Krol (diaken)
K. Herweijer (kerkrentmeester)

Moderamen wijk 2:
ds. W. Peene (preses)
G.G. van Veldhuizen (scriba)
J. Elbertsen (kerkrentmeester)
G. van Engelenhoven (diaken)

Moderamen algemene kerkenraad:
ds. W. Peene (preses)
A.J. Groot Wassink (scriba)
G. Budding (diaken)
D. Kroon (kerkrentmeester)